หากคุณสนใจที่จะเห็นว่ามีการใช้กลวิธีเหล่านี้ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1600 จนถึงปัจจุบันอย่างไร สามารถดูได้ที่ Economyprinciples.org (7/8)

แหล่งที่มา: https://twitter.com/RayDalio/status/1507439094946840592

ใส่ความเห็น