ข้อต่อโค้งพหุนามแบบปรับได้

adaptive-polynomial-curve-fitting-og.png

วิธีง่ายๆ ในการหาเส้นกราฟถดถอยพหุนามที่ดีและหลีกเลี่ยงการใส่มากเกินไป

ข้อต่อโค้งโพลิโนมินอลแบบปรับได้

adaptive-polynominal-curve-fitting-og.pn

วิธีง่ายๆ ในการหาเส้นกราฟถดถอยพหุนามที่ดีและหลีกเลี่ยงการใส่มากเกินไป