Microsoft ขยายความคิดริเริ่มด้านทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์ไปยังอีก 23 ประเทศ เนื่องจากการโจมตีล่าสุดแสดงปัญหา geekwire.com/2022/microsoft…

แหล่งที่มา: https://twitter.com/geekwire/status/1506721773504532484

ใส่ความเห็น