Union ใน Alabama ยื่นคัดค้านการดำเนินการของ Amazon อีกครั้งก่อนการเลือกตั้งคลังสินค้าครั้งที่สอง geekwire.com/2022/union-in-…

แหล่งที่มา: https://twitter.com/geekwire/status/1512205497360822300

ใส่ความเห็น